PORADENSTVÍ  bezpečnost práce, požární ochrana,

vodní hospodářství – ekologiee-mail: info@bozp.webz.cz,  Marie Kamenská, tel.: +420 608 632 475,  Ing. Alice Dufková, tel.: +420 608 621 432,  Nová 18, Hustopeče  693 01


 

Nabízíme technickoorganizační poradenství při řešení povinností vaší firmy, které vyplývají ze Zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, Zákona o požární ochraně a zákonů v oblasti životního prostředí.

V tomto oboru naše firma podniká už od roku 1993. Služby zajišťujeme osobami odborně způsobilými v prevenci rizik (bezpečnostní technik) a osobami odborně způsobilými v požární ochraně.

 

Služby v oblasti BOZP

Služby v oblasti PO

·         zajištění výkonu funkce technika BOZP

·         zajištění výkonu funkce technika PO

·         identifikace a vyhodnocení rizik práce

·         začlenění činnosti do kategorií podle požárního nebezpečí

·         stanovení bezpečnostních opatření

·         vypracování dokumentace PO

·         vypracování veškeré povinné dokumentace BOZP

·         školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z předpisů na úseku PO

·         školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z BOZP

·         provedení odborné přípravy členů požárních hlídek

·         šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání

·         odborná poradenská služba

·         odborná poradenská služba

 

 

Dále Vaši firmu můžeme:

·         Zastupovat při jednání se Státním úřadem inspekce práce, Hasičským záchranným sborem, Českou inspekcí životního prostředí a s úřady Odboru životního prostředí.

·         Sledovat dodržování harmonogramu revizí vyhrazených technických zařízení a hasicích zařízení.

·         Zajistit školení instruktorem v případě, že je to pro daný obor nezbytné.

·         Spolupracovat při plnění zákonných povinností při nakládání s odpady, při vedení evidence a ohlašování.

·         Spolupracovat při plnění povinností daných zákonem o ochraně ovzduší.

·         Na úseku vodního hospodářství vypracovat potřebné havarijní plány a tyto projednat s dotčenými organizacemi dle zákona.

 

Kontakt:

Marie Kamenská, mob. +420 608 632 475

Ing. Alice Dufková, mob. +420 608 621 432

e-mail: info@bozp.webz.cz

Nová 18, Hustopeče  693 01